2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 Apelul de proiecte 2.2 POR

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
  • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
  • Internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale etc).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a activităților finanțabile prin ajutor de minimis.

Intensitatea maximă a ajutorului regional

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor de stat:

 • Întreprinderi mijlocii: 60%
 • Întreprinderi mici și microîntreprinderi: 70%

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb euro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Criterii de eligibilitate și selecție

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
 • Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)
 • Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • Locul de implementare a proiectului este situat în:
  • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricol
  • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole.